ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) โทร. 021714188, โทร. 021714062-3 โทรสาร 021714189 e-mail: mnbjc.1@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

854

กิจกรรม "พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม (E-Q.- MQ.)"

อ่านข่าว

ระเบียบ
กฎหมาย
 1. หนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายสัญญาประกัน
 2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 3. ข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย 2554
 4. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา-การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 2554
 5. การจดทะเบียนรับรองบุตร
 6. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับรองบุตร
 7. แผนที่สถานพินิจ
 8. การขอปล่อยชั่วคราว
 9. การขอปล่อยชั่วคราวตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
 10. พรบ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478
 11. การยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทน ค่าทดแทนฯ ในคดีอาญา
 12. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา-การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ 2554
 13. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 14. ขั้นตอนการถอนประกัน
 15. ประมาณการประกันตัวเด็กหรือเยาวชน
 16. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว
 17. พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2545
 18. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ